ZespółDAJEMY Z SIEBIE STO PROCENT
jesteśmy zaangażowani

YOUR STYLE = OUR CHALLENGE
nie stawiamy sobie granic

ZORIENTOWANI W WIELU DZIEDZINACH
jesteśmy inspirujący

ANALIZUJEMY POTRZEBY
I OCZEKIWANIA NASZYCH KLIENTÓW
jesteśmy samowystarczalni

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE
jesteśmy oryginalni i samowystarczalni

PRZEWIŃ W DÓŁ

Fundacja Syzan


Fundacja Syzan powstała w 2014 r., aby promować  i  stwarzać warunki rozwoju współczesnego człowieka w zakresie twórczości  artystycznej i jego uczestnictwa
w kulturze i edukacji oraz dbałości o zdrowy i ekologiczny sposób życia.

Celem Fundacji są:

1 / Realizacja i promocja kampanii społecznych w zakresie propagowania ekologicznego, zdrowego stylu życia oraz w zakresie propagowania aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.

2 / Wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych działających na  rzecz promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia oraz uczestnictwa w życiu artystycznym i kulturalnym.

3 / Promocja i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury
i sztuki oraz edukacji, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury, mody oraz rozrywki o wysokich walorach estetycznych, moralnych i humanistycznych w Polsce i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4 / Promocja i wspieranie młodych twórców i artystów.

5 / Wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów
i społeczności Europy służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, wymiany informacji oraz tworzenia nowych projektów artystycznych.

6 / Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.

7 / Wspieranie edukacji przedszkolnej i szkolnej w zakresie wychowania artystycznego .

8 / Wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.9 / Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,  w szczególności z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji, ekologii, ochrony zdrowia.

10 / Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w realizacji zadań na rzecz społeczeństwa.

11 / Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa  obywatelskiego.

12 / Wspieranie organizacji, których celami statutowymi jest oświata kulturalna, upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.

13 / Wspieranie organizacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska naturalnego i ekologia.

14 / Wspieranie organizacji, których celami są ochrona zdrowia, pomoc społeczna i dobroczynność.

15 / Wspieranie organizacji i kół naukowych, których celem jest działalność naukowa i naukowo-techniczna.

16 / Działaniach w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

17 / Promocja miasta i twórców kultury i dziedzictwa kulturowego poza jego granicami.

PRZEWIŃ W DÓŁ